Privacy regelement

Dit is een beknopte weergave.

Voor het voeren van de praktijk worden er persoons gegevens gevraagd en verwerkt en is er sprake van dossiervorming. Er worden niet meer gegevens gevraagd, dan nodig is voor het beoogde doel.

De persoonsgegevens worden up-to-date gehouden en indien nodig gecorrigeerd en/of aangevuld.

U heeft de volgende rechten:

  • Recht op inzage
  • Recht om te wijzigen
  • Recht om vergeten te worden
  • Recht om gegevens over te dragen
  • Recht op informatie
  • Recht in intrekken toestemming

De register therapeut houdt zich aan ethische waarden en beroepscodes van de beroepsvereniging NFG en koepelorganisatie RBCZ.

De persoonsgegevens worden in een adequaat beveiligde omgeving bewaard tegen onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of verspreiding. Naar een Beter Evenwicht wordt ondersteund door een externe Functionaris gegevensbescherming. Bij enige inbreuk op beveiliging wordt dit gemeld.

Naar een Beter Evenwicht deelt uw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Na toestemming wordt voorafgaand aan het delen van de informatie met derden, deze informatie zorgvuldig met u besproken, waarbij u recht heeft om te wijzigen.

Na schriftelijke toestemming van u als cliënt om info te delen met derden, worden deze beveiligd verstuurd en/of gemaild.

Kinderen en Jongeren

Voor cliënten van 12 tot 16 jaar geldt dat ouders/verzorgers en kind/jongere beiden moeten instemmen met het delen van informatie. Vanaf 16 jaar is alleen de toestemming van de cliënt vereist.

Een kind/jongere van 12 tot 16 jaar moet toestemming aan de therapeut verlenen voor het delen van informatie met ouders.

U kunt in de praktijk het uitgebreide privacyreglement opvragen en/of inzien. Tegen kostprijs kunt u een geprinte versie ontvangen.